பின்தொடர்பவர்கள்

Thursday, April 29, 2010

ஈழ ஹைக்கூ- 27

10. கண்ணீர்

அயலகத் தமிழர்கள்
அல்லல் படுகையில்
அவர்களே சிந்திக்கொள்வது

No comments:

Post a Comment