பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, April 16, 2010

வசன கவிதை - 55


ராசாக்களுக்கு விண்ணப்பம்

ஒன்று.. பத்து...
நூறு... ஆயிரம்...
லட்சம்... கோடி...
இந்த வரிசையில்
மாபெரும் இலக்கத்துக்கு
பெயர் காண வேண்டும்.

உடனடித் தேவை -
கோடியை விடப் பெரிய
கேடி இலக்கம்.

பில்லியன், டிரில்லியன்
இலக்கங்களை விட
பெரிய தமிழ் இலக்கம்
அவசர அவசியம்.

மறைந்துபோன
சங்கம், பதுமம்
எண்ணிக்கைகளையேனும்
மறுநிர்மாணம் செய்யுங்கள்.

எவ்வாறேனும்
புதிய மாபெரும்
இலக்கம் வேண்டும்.

ஊழல்களை எழுதுகையில்
கைவிரல் வலிக்கிறது.
இனிமேலும்
ஆயிரம் கோடி,
லட்சம் கோடி
என்று
நீட்டி முழக்க இயலாது.

ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டு
அச்சிட்டது போல,
லட்சம் கோடிக்கு
ஒரு வார்த்தை
கிட்டாதா என்ன?

சீக்கிரம்
கண்டுபிடியுங்கள்
ராசாக்களே!
.

நன்றி: விஜயபாரதம் (30.07.2010)

.

No comments:

Post a Comment