பின்தொடர்பவர்கள்

Monday, April 26, 2010

ஈழ ஹைக்கூ - 27

7. நப்பாசை

வேரடி மண்
காப்பாற்றும் என
காத்திருந்தது.

No comments:

Post a Comment