பின்தொடர்பவர்கள்

Monday, September 13, 2010

சிந்தனைக்கு


குறள் அமுதம்

கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும் நோற்றலின்
ஆற்றல் தலைப்பட் டவர்க்கு

-திருவள்ளுவர்
(தவம்-269)
.

No comments:

Post a Comment