பின்தொடர்பவர்கள்

Sunday, September 12, 2010

சிந்தனைக்குகுறள் அமுதம்அவிசொரிந்து ஆயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன்

உயிர்செகுத்து உண்ணாமை நன்று .

-திருவள்ளுவர்
(புலால் மறுத்தல் -259 )
.

No comments:

Post a Comment