பின்தொடர்பவர்கள்

Thursday, September 2, 2010

சிந்தனைக்கு


குறள் அமுதம்

அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை; பொருளில்லார்க்கு
இவ்வுலகம் இல்லாகி யாங்கு.
-திருவள்ளுவர்
(அருள் உடைமை- 247)

No comments:

Post a Comment