பின்தொடர்பவர்கள்

Monday, September 27, 2010

உருவக கவிதை - 60


முக்கோணக் கவிதை


அதிகாரம்
கீழ்ப்படிபவர்களால் உருவாக்கப்படுவது
மீறுபவர்களால் உடைக்கப்படுவது
பேராசைக்காரர்கள் வசமிருப்பது.

பணிவு
அதிகாரத்தை ஆற்றுப்படுத்துவது
ஆசையற்றவர்கள் வெளிப்படுத்துவது
எல்லைகளை தாங்களே வகுத்துக் கொள்வது.


விருப்பம்
பணிய வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது
மீறுபவர்களை வெறுப்பது
அதிகாரத்தின் மூலமாய் இருப்பது.
.

No comments:

Post a Comment