பின்தொடர்பவர்கள்

Thursday, September 9, 2010

சிந்தனைக்கு


பாரதி அமுதம்
ஓம்சக்தி ஓம்சக்தி சக்தி ஓம் - பராசக்தி
ஓம்சக்தி ஓம்சக்தி ஓம்சக்தி ஓம்!

கணபதி ராயன் - அவனிரு
...காலைப் பிடித்திடுவோம்
குணமு யர்ந்திடவே - விடுதலை
...கூடி மகிழ்ந்திடவே!...
-மகாகவி பாரதி
(ஆறு துணை)
.

No comments:

Post a Comment