பின்தொடர்பவர்கள்

Wednesday, July 28, 2010

சிந்தனைக்கு
கருவூலம்


வாழ்க அந்தணர் வானவ ரானினம்
வீழ்க தண்புனல் வேந்தனு மோங்குக
ஆழ்க தீயதெல் லாமர னாமமே
சூழ்க வையக முந்துயர் தீர்கவே!


-திருஞானசம்பந்தர்
(தேவாரம்- மூன்றாம் திருமுறை- திருப்பாசுரம்- 572 )

.


No comments:

Post a Comment