பின்தொடர்பவர்கள்

Thursday, July 22, 2010

சிந்தனைக்கு
கருவூலம்...அற்சனை பாட்டேயாம் என்று ஆரூரர்க்கு ஆதியிலே
சொற்றமிழ் பாடுகஎனச் சொன்னமையால் - சொற்படியே
செய்தாய் நால்வேதம் திகைத்து ஒதுங்கப் பித்தன்என்று
வைதாய் நீ வைதாலும் வாழ்த்தாமே - மெய்தான்
இருந்தமிழே உன்னால் இருந்தேன் இமையோர்
விருந்து அமிழ்தம் என்றாலும் வேண்டேன்
- வருந்தினன் மால்
வெல்லானை தின்ற விளங்கனி ஆனேன் விரகக்
கல் ஆனை தின்ற கரும்பானேன்...


-மதுரை சொக்கநாதர்
தமிழ்விடு தூது (வரிகள்: 147-159)


.

No comments:

Post a Comment