பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, July 2, 2010

சிந்தனைக்குகுறள் அமுதம்
உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி
விழிப்பது போலும் பிறப்பு
-திருவள்ளுவர்
(நிலையாமை -339)


.

No comments:

Post a Comment