பின்தொடர்பவர்கள்

Sunday, June 13, 2010

வசன கவிதை - 65

செம்மொழி மாநாட்டை நோக்கி...13

வேவு விமானம்
..
..
..
செம்மொழி மாநாட்டைக் கண்காணிக்க
சிறிய பொம்மை விமானம் தயார்-
காவல்துறை அறிவிப்பு.

இது நன்கு இயங்கும்.
இலங்கையில் பிரயோகித்தது
இதே போன்ற விமானம் தான்.
இது நன்றாக இயங்கும்.

இந்திய அரசு உதவியாய்த் தந்தது
இதே போன்ற விமானம் தான்.
இது நன்றாகவே இயங்கும்.
.

No comments:

Post a Comment