பின்தொடர்பவர்கள்

Saturday, June 5, 2010

வசன கவிதை - 59

செம்மொழி மாநாட்டை நோக்கி...5

'இன்விட்டேஷன்' தயார்!


செம்மொழி மாநாட்டு 'இன்விட்டேஷன்' தயார்!
சி.எம்.மிடம் வழங்கினார் ரிசப்ஷன் கமிட்டி தலைவர்.
கொடிசியா ஹாலில் ப்ரோக்ராம்.
சீப் கஸ்ட் ஜனாதிபதி;
சாவனிரை வெளியிடுகிறார் கவர்னர்;
இறுதியில் பேசுகிறார் சி.எம்.
மொத்தத்தில் 'இன்விட்டேஷன்' சூப்பர்!
.

No comments:

Post a Comment