பின்தொடர்பவர்கள்

Saturday, May 22, 2010

புதுக்கவிதை - 91

இறைமை- 4

நம்பி வணங்கலாம்.
நம்பாமல் மறுக்கலாம்.
பொதுவானது இறைமை.


No comments:

Post a Comment