பின்தொடர்பவர்கள்

Thursday, May 6, 2010

ஈழ ஹைக்கூ- 27

17. இதயம்

கவிதைகளில்
மட்டும்
காணப்படுவது.

No comments:

Post a Comment