பின்தொடர்பவர்கள்

Wednesday, May 19, 2010

புதுக்கவிதை - 88


இறைமை-1
மூதாட்டியின்
தோல்சுருக்கம்
காதலியின்
கண்ணிமைகள்
இளஞ்சிசுவின்
பூங்கன்னம்
தந்தையின்
தலை வழுக்கை
இளைஞனின்
புஜவலிமை
எதிலும் உள்ளது
இறைமை.
இல்லை என்பது
மடமை.


No comments:

Post a Comment