பின்தொடர்பவர்கள்

Sunday, May 9, 2010

ஈழ ஹைக்கூ - 27

20. வளையல்

ஈழப் பெண்கள் மறந்தது;
தமிழக ஆண்கள்
அணிய வேண்டியது.

No comments:

Post a Comment