பின்தொடர்பவர்கள்

Monday, May 10, 2010

ஈழ ஹைக்கூ - 27

21. கடமை

வாரிசை வாகாக
ஆசனத்தில்
அமர்த்துவது.

No comments:

Post a Comment