பின்தொடர்பவர்கள்

Thursday, May 13, 2010

ஈழ ஹைக்கூ - 27

24. அரசியல்

தன்னலம்
அல்லது சுயநலம்;
வேறதுவும் இல்லை.

No comments:

Post a Comment