பின்தொடர்பவர்கள்

Tuesday, October 19, 2010

புதுக்கவிதை- 129


மரமான மனங்கள் - 9

கரையான்கள், எறும்புகள்,
ஓணான்கள், பல்லிகள்,
பறவைகளின் வீடு மரம்.
.

No comments:

Post a Comment