பின்தொடர்பவர்கள்

Wednesday, October 6, 2010

புதுக்கவிதை - 121


மரமான மனங்கள் - 1


சூரிய ஒளியை மறைக்கிறதாம்,
பிராண வாயுவை மறந்து
வெட்டுகிறார்கள் மரத்தை.

.

No comments:

Post a Comment