பின்தொடர்பவர்கள்

Thursday, March 24, 2011

சிந்தனைக்கு


குறள் அமுதம்

உறுபசியும் ஓவாப்பிணியும் செறுபகையும்
சேரா தியல்வது நாடு
-திருவள்ளுவர்
(நாடு- 734)

No comments:

Post a Comment