பின்தொடர்பவர்கள்

Monday, February 28, 2011

புதுக்கவிதை - 141


முழக்கம்

ஒவ்வொரு காலத்திலும்
ஒவ்வொரு முழக்கம்.

ரஷ்யாவைப் பார், சீனாவைப் பார்!
இந்த முழக்கம் ஒருகாலம்.

அமெரிக்காவைப் பார், ஐரோப்பாவைப் பார்!
இந்த முழக்கம் இடைக்காலம்.

எகிப்தைப் பார், லிபியாவைப் பார்!
இந்த முழக்கம் தற்காலம்.

எப்போது நாம்
நம்மைச் சுற்றிப்
பார்க்கப் போகிறோம்?

.

No comments:

Post a Comment