பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, November 5, 2010

சிந்தனைக்கு


குறள் அமுதம்

சுடச்சுடரும் பொன்போல ஒளிவிடும் துன்பம்
சுடச்சுட நோற்கிற் பவர்க்கு.
-திருவள்ளுவர்
(தவம்- 267)

.

No comments:

Post a Comment