பின்தொடர்பவர்கள்

Wednesday, May 18, 2011

சிந்தனைக்குகுறள் அமுதம்

நல்லாறு எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும்

கொல்லாமை சூழும் நெறி

-திருவள்ளுவர்

(கொல்லாமை- 324)

No comments:

Post a Comment