பின்தொடர்பவர்கள்

Tuesday, June 28, 2011

சிந்தனைக்கு

குறள் அமுதம்

புறத்தூய்மை நீரான் அமையும் அகத்தூய்மை
வாய்மையாற் காணப் படும்

- திருவள்ளுவர்

(வாய்மை- 298)

No comments:

Post a Comment