பின்தொடர்பவர்கள்

Wednesday, June 15, 2011

உருவக கவிதை - 68சுழியம்தொடக்கமும் முடிவும் ஒன்றெனக்கொண்ட

புள்ளியும் சுழியமும் முடிவில்லாதவை.


.

No comments:

Post a Comment